กลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดการวางแผนเดินเกมส์ในอนาคต

แผนธุรกิจ เปรียบได้ดั่งกรอบแนวทาง ในการทำให้การดำเนินการธุรกิจของเราเป็นไปตามแผนงาน ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายย่อย และรายใหม่ มีความคิดอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะขยายกิจการของตน แผนธุรกิจนี้ ก็จัดเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งใช้ในการตัดสินใจของผู้ร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่คุณต้องไปกู้ยืมอีกด้วย

หมั่น Update ข้อมูล

แผนธุรกิจมีคุณภาพ ต้องมองให้รอบทิศทั้งปัจจัยภายนอก ไม่ว่าเรื่อง โอกาส หรือ อุปสรรค , การแข่งขัน รวมทั้งมองปัจจัยภายใน โดยผลจากการมองอย่างรอบด้านนี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนให้กับธุรกิจ แต่ก็อย่าลืมว่าเรื่องของอนาคต เป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้ก่อนล่วงหน้า เพราะฉะนั้นแผนธุรกิจต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ทุกๆ 3-6 เดือน เพราะวางแผนธุรกิจในอนาคต ผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้ข้อมูลใหม่ๆ อันทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ใช่แค่วางแผนธุรกิจเพียงครั้งเดียวแล้ว ก็ใช้ไปตลอด เพราะจากข้อมูลของการรวบรวมสถิติของสาเหตุของความล้มเหลวของธุรกิจ มากกว่า 90% มีสาเหตุมาจากขาดการวางแผนที่ดี เมื่อผู้ประกอบการละเลยการวางแผนธุรกิจพอเกิดความเปลี่ยนแปรงจากอะไรก็แล้วแต่ มักปรับตัวไม่ทัน และล้มในที่สุด เพราะฉะนั้นการ Update ข้อมูลจึงเป็นการวางแผนที่ดีในอนาคต แถมยังช่วยเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเดินเกมไปในทางไหนอีกด้วย

ทำความเข้าใจในลักษณะของแผนธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมครอบครัว ต้องเข้าไปศึกษาในลักษณะของแผนธุรกิจให้เข้าใจ รวมทั้ง การเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจค้าปลีกหรือผู้ประกอบการ คิดถึงเป็นอันดับแรก โดยแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่สถาบันการเงิน ซึ่งจะกลายมาเป็นแหล่งเงินทุน ให้แก่กิจการในอนาคตสืบต่อไป โดย แผนธุรกิจ จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าในปัจจุบันเรากำลังอยู่ตรงไหน และอนาคตจะไปอยู่ไหน

ออกไปพบลูกค้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกิดใหม่  ไม่อาจเดินไปข้างหน้าได้เลยถ้าหากขาดเครือข่ายจากลูกค้า รวมทั้งคู่ค้าทางธุรกิจที่จะมารองรับการดำเนินงานของเราในอนาคต เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องวางแผนในการเดินสายเพื่อออกพบปะ และสร้างเครือข่ายเหล่านั้นให้เติบโตขยายใหญ่ยิ่งขึ้น  เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน ทั้งนี้การพบปะพูดคุยกับลูกค้าในแต่ละครั้ง ควรแสดงออกให้เขาเห็นความจริงใจ รวมทั้งพูดคุยในเรื่องที่มีทั้ง 2 บริษัทมีจุดยืนร่วมกัน เพื่อดูว่าใครเป็นผู้สนับสนุนเราตัวจริง

หาการปฏิบัติงานทางดีที่สุด

นำปัจจัยประกอบกับเหตุผลต่างๆ เพื่อให้อนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การปฏิบัติตามคาดหวัง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  เป็นกระบวนการในการวางแผน เพื่อตัดสินใจล่วงหน้าในอนาคตว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต