ปัจจุจัยสำคัญของการทำธุระกิจในยุคนี้

นยุคสมัยปัจจุบันนี้ยุคที่สังคมมีความซับซ้อนและธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรงผู้ที่จะทำธุรกิจในยุคนี้เป็นจะต้องมีสัญชาตญาณของความนักธุรกิจผู้ประกอบการ จะต้องมีความอดทนและขวนขวายหาลู่ทางการลงทุนทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา จะต้องไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นและอีกมากมายสารพัดปัญหาที่จะตามมา มีความตั้งใจอันมั่นคงว่าจะทำ ต้องทำให้ได้แม้จะเหนื่อยสาหัสอย่างไรต้องไม่ย่อท้อ มีความผูกพันกับงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองกับผลที่จะตามมา ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจในยุคนี้

เคยมีงานวิจัยที่ศึกษาถึง คุณลักษณะของความเป็นผู้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้นั้น ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังต่อไปนี้

  1. ความกล้าเสี่ยง ธุรกิจกับความเสี่ยง หนีกันไม่พ้น ทุกครั้งที่ตัดสินใจนั่นคือการเสียง ทั้งนี้ขอให้อยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจที่มีศึกษา วิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่ตามมา ด้วยความรอบคอบ
  2. ต้องการความสำเร็จ เมื่อเกิดความเป็นไปได้ ให้พิจารณาอย่างรอบละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มุ่งมั่นใช้พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมดทำงาน เพื่อให้บรรลุความเป้าที่วางไว้
  3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิด กล้าทำสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ
  4. ใฝ่รู้  มีความกระหายที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  5. มีจิตวิทยาในการน้าวจิตใจผู้อื่น นอกจากจะทำงานได้เก่งและดีแล้ว ยังต้องมคุณสมบัติพิเศษในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้เกิดความร่วมมือ และเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. มีความรับผิดชอบ ผู้บริหารธุรกิจในยุคนี้สิ่งสำคัญคือ คิดริเริ่มแล้วมอบหมายหน้าที่ให้ผู้อื่นทำ ผู้บริการธุรกิจจะผู้ดูแลจนงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจของตนเอง ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ ก็ตาม หากการตัดสินใจแล้วผลเกิด ล้มเหลว สำคัญที่สุดคือต้องกล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
  7. ประสบการณ์เป็นบทเรียน จะต้องมีนำเอาของความล้มเหลวในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมขึ้นมาอีก
  8. มีความซื่อสัตย์  ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและลูกค้าทั้งในด้านของคุณภาพสินค้า เป็นนายที่ดีของลูกน้อง มีความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจซื่อสัตย์
  9. มีความเป็นผู้นำที่ดี   ในภาวะที่ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
  10. มีวิสัยทัศน์ สามารถที่คาดการณ์ วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ

ทั้งหมดที่ยกมานี้ ต้องมีหลายข้อหลายปัจจัยประกอบกัน ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจในยุคนี้ ไม่จำเป็นจะต้องมีครบทุกข้อ แต่บางข้อก็จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้ ขอให้พิจารณาแล้วนำมาเป็นข้อคิดในการประกอบธุรกิจในยุคนี้  ต่อไป.