สร้างธุระกิจบนพื้นฐานการตลาด

ถ้าจะพูดถึงสร้างธุรกิจให้เติบโต นั้นมีแนวคิดในการจัดการทางกลยุท์นั้นมีอยู่หลากหลาย  เช่น Igor Ansoff  ที่เคยกล่าวตั้งแต่ปี 1957 เรื่องการสร้างธุรกิจบนพื้นฐานการตลาดไว้ว่า ในการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตนั้น ให้ดูจากหลักเกณฑ์ใน 2 มิติ  คือ มิติด้านลูกค้า ที่เป็นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่มลูกค้าเดิม กับกลุ่มลูกค้าใหม่ และมิติด้านผลิตภัณฑ์ ที่แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตขึ้นมา

Ansoff  ได้พูดถึงวิธีการแรก คือ กลยุทธ์การเจาะ เป็นการวางแผนที่ศึกษาถึงวิธีการที่จะทำให้ ลูกค้ากลุ่มที่มีเดิมได้รู้จักและซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเวลานี้เพิ่มขึ้น

วิธีการที่สอง คือ  การวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาตลาด เป็นวิธีการที่จะทำอย่างไร ที่จะใช้โอกาสจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เข้าถึงและสามารถจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ได้มากขึ้น

วิธีการที่สาม  คือ การวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นวิธีการที่จะทำอย่างไร ให้ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ได้มีโอกาสซื้อประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เราผลิตขึ้น

วิธีการที่สี่  คือ การวางกลยุทธ์ในการแตก Line ธุรกิจ  เป็นเป็นวิธีการสร้างการการเติบโตด้วยสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับกับลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่เกิดขึ้น ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ การสร้างธุรกิจบนพื้นฐานการตลาด

กลยุทธ์แรก คือการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ลูกค้ารู้จัก เกิดการรู้จัก จดจำสินค้า เมื่อลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์มาก ก็ทำให้ที่จะตัดสินใจซื้อมากขึ้น

กลยุทธ์ที่สอง คือ แนวรบด้านราคา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าของเราง่ายขึ้น  เช่น ลดราคาสินค้า วิธีการนี้เหมาะสำหรับการใช้เพื่อระบายสินค้าที่กำลังล้าสมัย หรือมีการผลิตสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาทดแทน

กลยุทธ์ที่สาม คือการส่งเสริมการขาย  เช่น การจัดกิจกรรมจับรางวัล  หรือชงโชคเพื่อลุ้นรับรางวัลที่ลูกค้ามีความสนใจ วิธีนี้เป็นวิธีที่มักจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีที่

กลยุทธ์ที่ สี่ คือ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความสะดวกในการที่จะเข้าถึง

กลยุทธ์ที่ห้า คือ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้งพัฒณารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็นนี้ตามแนวคิดของ Ansoff  นั้นหมายถึง การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความเชื่อมันในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทุนเดินอยู่แล้ว

ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งแนวคิดในหลายๆแนวคิดในการที่จะสร้างธุรกิจบนพื้นฐานการตลาดซึ่งหากพิจาณาให้ดีแล้วจะพบว่า หัวใจหลักของการสร้างธุรกิจบนพื้นฐานการตลาดนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกลุ่มลูกค้าของเรานั่นเอง เมื่อธุรกิจของเรามัดใจลูกค้าได้ นั่นเท่ากับว่า โอกาสในการเติบโตของธุกิจย่อมมากขึ้นตามไปด้วย.