Marketing_technology_in_Thailan

เทคโนโลยีของการตลาดในไทย คือ ?

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด เป็นขั้นตอนดำเนินกิจกรรม ทั้งในเรื่องของการขายและตลาด โดยจัดเป็นภาระทำงานสำคัญที่อยู่ภายใต้องค์กรหนึ่ง อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นไปยังความพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ทั้งนี้องค์กรทั้งหลายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนดำเนินงาน ทางด้านตลาด  รวมถึงสร้างแรงจูงใจ ให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์อันส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกราย ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีภาพลักษณ์ดีขึ้นตามไปด้วย

เทคโนโลยีการตลาด เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในงานตลาด ทั้งในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโปรแกรมทางตลาดที่ดี อันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศเข้ามาช่วยด้วย เพราะในปัจจุบัน  ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้วิธีตลาดมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และธุรกิจก็ยังจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งแข่งขันสูงมากขึ้น  เพราะฉะนั้น การใช้สารสนเทศอันทันสมัยจึงมีความจำเป็นอย่างมหาศาล

การตลาด มีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะหน่วยงานนี้จะคอยดูแลขั้นตอนกระจายสินค้าและบริการลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา , วิเคราะห์ , วางแผน ตลอดจนสร้างความต้องการ รวมทั้งส่งเสริมการขายจนสินค้าถึงมือลูกค้า อันประกอบด้วยปัจจัย 4 ข้อ คือ ผลิตภัณฑ์ , ราคา , สถานที่ รวมทั้งโฆษณา ซึ่งเรียกว่า ‘4Ps’ โดยสารสนเทศประเภทนี้ ต้องขั้นตอนวิเคราะห์ , วางแผน , ตรวจสอบ ตลอดจนควบคุมให้แผนเป็นไปตามต้องการซึ่งแหล่งข้อมูลที่นำมาตกผลึก มีดังนี้…

1.ปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงยอดขายรวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานทางด้านตลาด ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเกิดขึ้นจากขั้นตอนดำเนินงาน ซึ่งช่วยตรวจสอบ , ควบคุม ตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าเดิม

2.วิจัยตลาด ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาด เน้นไปในเรื่องของพฤติกรรมกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภค โดยนักการตลาดจะต้องวิจัยบนสมมติฐานพร้อมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตามปกติแล้วข้อมูลในการวิจัยตลาด มักได้มาจากการรวบรวมข้อมูลขั้นต้น เช่น สังเกต, สัมภาษณ์ , ใช้แบบสอบถาม การวิจัยตลาดจะช่วยให้ผู้บริหารมีขั้นตอนวางแผนรวมทั้งตัดสินใจได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความถูกต้องตลอดจนความน่าเชื่อถือในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายด้วย

3.คู่แข่ง สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีความเข้าใจในคู่แข่งขัน ก็คือ เรื่องของจำนวนและศักยภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากงานของคู่แข่ง อันช่วยให้ธุรกิจของคุณวางแผนอย่างเหมาะสม ตามปกติแล้วข้อมูลจากคู่แข่งขันจะมีลักษณะปราศจากโครงสร้าง เช่น ทดลองใช้สินค้า , บริการ , สัมภาษณ์ลูกค้า เป็นต้น

4.กลยุทธ์ เป็นข้อมูลที่สำคัญทางตลาด เพราะกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติของทุกธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญในขั้นตอนกำหนดกลยุทธ์อีกด้วย

5.ข้อมูลภายนอก ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจ , การเมือง , สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี โดยส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคต่างๆของธุรกิจ รวมทั้งเปลี่ยนขั้นตอนของการดำเนินงานด้วย