เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจคุณเดินหน้าไปได้ด้วยดี

tecnologi_Business

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทธุรกิจมากขึ้นตามลำดับ  แต่ เทคโนโลยีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ ธุรกิจส่วนใหญ่จึงต้องมีการ ปรับตัวตามให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านั้น   ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีได้เข้ามาฝังลึกจนกลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักของธุรกิจไปแล้ว

จากเหตุผลดังกล่าวที่ ทำให้เราพอมองเห็นได้ว่าองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  จำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อ ตอบสนองต่อสังคมและตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่จำเป็นที่ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

  1. เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ องค์กรต่างๆปรับเองตัวเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว องค์กรใดที่ องค์กรใดที่ไม่ปรับตัวจะดำเนินธุรกิจได้ลำบาก
  2. การดำเนินธุรกิจในอนาคตมีการแข่งขันสูง ทุกองค์กรต่างช่วงชิงความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้บริโภคสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่งให้มากที่สุด ด้วยความรวดเร็วและคุณภาพดีตรงตามความต้องการของลูกค้า
  3. เกิดการปรับตัวและออกแบบองค์กรโครงสร้างขององค์ขึ้นมาเนื่องจากถูกกระแสกดดันจากสองข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ผลที่ตามมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ คือ

  1. ช่วยเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจากหน้าที่มาเป็นกระบวนการ
  2. ทำให้การผลิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น ลดต้นทุนและกระบวนการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการผลิต
  3. ช่วยพัฒนา  สร้างสรรค์อันเป็นการช่วยเสริมกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้มีความได้เปรียบในตลาดสินค้าและบริการ
  4. ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินเป็นไปตามแผนดารจัดการที่วางไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพจนบรรลุผลสำเร็จในการจัดการ
  5. ช่วยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้
  6. ช่วยให้กระบวนการการตัดสินใจในการบริการสามารถตัดสินใจได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการสั่งการ สื่อสารในองค์กรได้อย่างชัดเจน
  7. ช่วยให้การผลิตสินค้าและบริการเกิดนวัตกรรม

8.ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มีค่าและจำเป็นต่อองค์กรได้ดีขึ้น

9.ทำให้การควบคุมคุณภาพในการผลิตได้มีประสิทธิภาพมาขึ้นและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการลูกค้า

ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า

เทคโนโลยี ถือเป็นในหนึ่งหัวใจที่สำคัญในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ทำให้เกิดการปรับตัวพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรเป็นไปอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกโครงสร้างขององค์กร ลดค่าใช้จ่ายทางด้านบุคคลากรช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของงานในทุกๆฝ่ายอันจะเป็นผลทำให้ธุรกิจสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สามรถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป