เรียนรู้การตลาดก่อนทำธุรกิจต่างๆ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การตลาด (Marketing)นับว่า มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่างๆทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารองค์กรทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคการ กระแสโลกาภิวัตน์นี้ที่ได้นำเทคโนโลยีสารการสื่อสารไร้พรมแดนมาเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ พัฒนาเป็นระบบการค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เนต ดำเนินธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่ง ถือเป็นช่องทางการตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการค้าสูงเป็นจำนวนเงินมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นการตลาดจึงถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต

William J. Stanton   กล่าวว่า “การตลาด หมายถึง กิจกรรมของธุรกิจทั้งหมด ที่ส่งผลถึงกันได้  เช่น การกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ การส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต”

Dr. Philip Kotler นักการตลาดชื่อดังที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นิยามความหมายของการตลาดว่า “การตลาด คือ กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการให้เป็นที่พอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยน

หรือเราอาจสรุปโดยรวมได้ว่าตลาดคือ สถานที่ที่ผู้ขายและผู้ซื้อได้ทำการตกลงเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระหว่างกัน รวมทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการนั้นตามมา

ตามที่ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่าการตลาดไปแล้วนั้น ทำให้ทราบได้ว่าการตลาด    คือ กิจกรรมหลักของภาคธุรกิจและเป็นเครื่องมือของการสร้างผลกำไรสูงสุดขององค์กรธุรกิจ

การตลาดได้เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนสำคัญในการที่จะกำหนดวิธีคิดและการดำเนินงานขององค์กร มีความจำเป็นต่อการใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในการทำธุรกิจธุรกิจ เป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งหมายถึง การทำให้เกิดผลกำไรในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว  การตลาดจึงมีความสำคัญจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจโดยการตลาดเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้

ทั้งนี้เราสามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า การตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจในทุกๆด้านเป็นตัวชี้วัดและบอกถึงอนาคตของธุรกิจการตลาด ถือว่าเครื่องมือทางการบริหารและจัดการที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและมีความสำคัญมากต่อการทำธุรกิจ   การตลาด เป็นสิ่งจะต้องคำนึงถึงและศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  ก่อนการลงทุนในทำธุรกิจ เพราะหากไม่เข้าใจตลาด ไม่สามารถหามีตลาดที่ดีมารองรับได้อย่างเหมาะกับธุรกิจ  ธุรกิจก็จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน